Opplæringslov og lærerplan

Norsk skole blir ofte beskrevet som en inkluderende og flerkulturell skole og er regulert av Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæring, med forskrift til Opplæringsloven Denne setter føringer for hvordan skolen juridisk skal styres. I tillegg er norsk grunnskole styrt av Læreplaner. Disse legger blant annet føringer for faglig innhold, mål og progresjon i de ulike fagene og viser prinsipper for undervisning og opplæring sammen med timefordelinger og organiseringsprinsipper for skolen. Læreplanene sier noe om skolens plass i samfunnet, kunnskapssyn og sier også ofte noe både om lærerens rolle og om arbeidsformer. Læreplanenes innhold endres i takt med samfunnsutviklingen og er politisk styrt. Nåværende læreplan har fått betegnelsen Kunnskapsløftet KS 06. På dette stedet kan det leses mer fra regjeringen om viktige tema i forbindelse med Kunnskapsløftet.


Reklame

Brukere:

Reklame

Her kommer reklame