Vurdering

Skolen har i alle tider hatt en vurderende funksjon. Hensikten er at elevene skal lære mer og at de skal få lyst til å jobbe videre. De skal få tro på seg selv og at de kan mestre ting. I de senere årene er det gjennomført nasjonale prøver i flere fag i grunnskolen. I følge Utdanningsdirektoratet er dette gjort for å få et best mulig bilde av norske elevers nivå innenfor grunnleggende ferdigheter i norsk, matematikk og engelsk.

Et viktig begrep i forbindelse med elevvurdering, er «vurdering for læring». Dette er en vurdering mens elevene er i en arbeidsprosess og er tenkt som en motivasjonskilde for videre arbeid. Utdanningsdirektoratet har laget et grundig nettsted om vurdering både med forklaringer og som veiledning i vurderingsarbeid i skolen.


Reklame

Brukere:

Reklame

Her kommer reklame